06 12 30 84 57 info@inekerood.nl

WAAROM KIEST U VOOR MIJ?

Sinds 2000 bestaat het bedrijf " Ineke Rood ", systemische praktijk voor veranderingstrajecten.

Binnen deze praktijk verzorg ik leer en ontwikkeltrajecten voor mensen die in een veranderingsproces of leerproces zitten. Steeds opnieuw sta ik bij de start van een traject stil bij de vraag die de persoon of de organisatie aan mij stelt. En stel ik mij de vraag: Wie is deze mens in de context van zijn omgeving. En hoe ondersteun ik deze bij het zoeken naar de veerkracht die volgens mijn opvatting in elke persoon verscholen ligt. Zodat deze de kracht vindt om het eigen en ontwikkel en groeiproces weer op te pakken, voort te zetten en uit te dragen. Zo verzorg ik de opleiding en training bij verschillende opleidingsinstituten. Bij de RINO N.H te Amsterdam ben ik hoofddocent voor de basisopleiding tot systeemtherapeut en ontwikkel ik de opleiding tot systeem therapeutisch werker. Tevens ondersteun ik aldaar de trainingen voor de praktijkondersteuners bij de huisartsen. (POH). En geef ik jaarlijks, samen met Ad Kerkhof, de 2 daagse training depressie en suïcidaliteit bij adolescenten. Tot juni 2015 ben ik als supervisor en opleider verbonden aan het opleidingsinstituut Den Hertog Systemics te Zwolle. Daarnaast word ik gevraagd om ontwikkeltrajecten en processen binnen organisaties op locatie te ondersteunen, dit door middel van onderwijs en consultatie. Binnen mijn eigen praktijk op de locatie in Lochem vinden veranderingstrajecten plaats in individueel verband of in kleine groepen van 3 tot 4 personen.

Nu ik sinds juli 2014 niet meer in dienst ben van de GGZ instelling breid ik deze praktijk voor veranderingsprocessen uit naar vragen voor huisartsen en andere verwijzers.

Waar zij te maken hebben met mensen die vastlopen in of na wil denken over hun persoonlijke ontwikkeling, dit in relatie tot zichzelf of in relatie tot en met anderen. Dit kan zich uiten in psychische problemen, lichamelijk klachten, onderlinge conflicten in relatie met een partner, gezin, collega of werkgever. Mensen die naar mij worden verwezen volgen in principe steeds het traject "Leren in relaties" maar dan wel op maat, in samenwerking en op ieders persoonlijke ontwikkeling afgestemd.

Mijn Roots

Mijn eerste sociale systeem, mijn gezin van herkomst bevond zich in een dorp in West Friesland, binnen de cultuur van een tuinderij en bloembollenkwekerij.

Voor het verwerven van inkomen was men afhankelijk van de natuur en als kind leerde ik dat afstemmen en samenwerken belangrijk was. Ook bij een mislukte of tegenvallende oogst moesten er oplossingen gevonden worden, waardoor bronnen voor de veerkracht altijd weer opnieuw binnen verschillende personen werden aangeboord. Familie en grootfamilie hadden invloed op het reilen en zeilen binnen het gezin. Het gaf een veilig besef van opgenomen te zijn binnen een grotere gemeenschap. Uiteraard gaf dit ook wel problemen en in deze oorsprong liggen de wortels van mijn liefde voor het systemische denken.

In mijn adolescentie fase verliet ik het nest en ging op mijn eigen benen staan.

Naast mijn werk op veel verschillende plekken in de 1e lijns gezondheidszorg studeerde ik vanaf mijn 21e in opeenvolgende opleidingen in de sociale wetenschappen. Zo volgde ik de Sociale Academie en werkte ik o.a. als groepswerker binnen de ongehuwde moederzorg en de crisisinterventie. Later combineerde ik het moeder en partnerschap binnen mijn gezin, met werk en opleiding. Binnen de 1e lijn leerde ik in eerste instantie als maatschappelijk werkster hulp te bieden aan individuen, paren en gezinnen bij de Raad voor de Kinderbescherming, de Bedrijfs Maatschappelljke Zorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk.

Als psychotherapeut en gespecialiseerd als systeemtherapeut in de relatie en gezinstherapie, werkte ik de afgelopen 24 jaar binnen een grote GGZ instelling.

Deels als inhoudelijk manager van verschillende zorglijnen in de jeugd en volwassenzorg. Waardoor ik mijn liefde voor het systemisch denken niet alleen kon inzetten voor de vele cliënten en hun omringende naasten, maar ook voor het team en de organisatie.

Naar boven

Curriculum

  • Werkzaam als psychotherapeut en relatie en gezinstherapeut, opleider en trainer in een eigen praktijk voor veranderingstrajecten.

    Studeerde aan verschillende Hogescholen en volgde Academisch en Post Academisch Onderwijs. Geregistreerd als psychotherapeut NVP en relatie en gezinstherapeut NVRG. Daarnaast geregistreerd als leertherapeut, (leer)supervisor en opleider van de N.V.R.G. en NVP. Volgde opleidingen gericht op management en organisatieadvisering.
  • Voordien werkzaam in uiteenlopende instellingen en organisaties afkomstig uit de overheid en dienstverlening.

    De laatste 24 jaar binnen Mediant een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de circuits Jeugd en Volwassenzorg. Naast de werkzaamheden als relatie en gezinstherapeut, als inhoudelijk manager. Veel ervaring met verschillende reorganisatie processen in de GGZ In het bijzonder in fusieprocessen, de ontwikkelingen rondom de zorgprogrammering en de vraag gestuurde zorg. Het vertalen en toepassen van de systemische visie geldt als een leidraad binnen haar werkzaamheden. Het doorzien en beïnvloeden van complexe en circulaire verhoudingen tussen mensen in een systeem staat centraal. Als gids fungeren denkrichtingen als de systeem en communicatietheorie en het sociaal constructionisme waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van context, taal en het construeren van betekenissen. Vanuit deze systeemtheoretische visie brengt ze mensen met elkaar in verbinding. Naast kwaliteiten als zorgvuldigheid, geduld en passie bezit ze tevens het vermogen om hulpverlenings- en organisatie veranderingsprocessen en de opleidingstrajecten, op een open wijze aan te sturen en vorm te geven.
  • Meerdere bestuursfuncties.

    Vanaf 2000 tot 2015 bestuurslid van het bestuur van de NVRG en voorzitter van de opleidingsadvies commissie. Thans lid van deze commissie en als zodanig betrokken bij het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen. Zoals het vaststellen van richtlijnen en competenties voor de opleiding tot systeemtherapeut en systeem therapeutisch werker. Eerder bestuurslid van het bestuur van de Leo Stichting een koepelorganisatie van residentiele instellingen voor kinderen en jeugdigen.

Interview met mij

In het blad Systeemtherapie nr. 1 van 2017 in de rubriek "Professie en persoon" is het stuk over Veerkracht en over mij geplaatst.

Interview lezen? Klik hier